CFMEU WA - Carrying equipment in MEWP's - Guidance